Inrikes.

2017-12-08 06:00
  • Här pågår redan en sanering där Inre hamnen ska växa fram. Det är Kolkajen som görs ren från föroreningar. Den saneringen är inte alls lika omfattande som den som väntar i vår när den betydligt giftigare gasverkstomten ska åtgärdas.  Bild: Marianne Odeli
    Här pågår redan en sanering där Inre hamnen ska växa fram. Det är Kolkajen som görs ren från föroreningar. Den saneringen är inte alls lika omfattande som den som väntar i vår när den betydligt giftigare gasverkstomten ska åtgärdas.
  • Bild: Marianne Odelius

Lyxbostäder ska byggas på Östergötlands giftigaste mark

Att bygga en attraktiv stadsdel på en av Östergötlands absolut giftigaste och mest förorenade platser kan ses som en utmaning. Men den utmaningen har Norrköpings kommun antagit. På kuppen ska en av de fulaste delarna i centrala stan omvandlas till en framåtsyftande ny stadsdel vid Motala ström, öster om Hamnbron.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Men dit är det en lång väg. Den sanering som måste göras på den så kallade Gasverkstomten i området är mycket omfattande (se faktaruta).


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Just nu pågår en skriftväxling mellan kommunen och tillsynsmyndigheten länsstyrelsen för att sanering ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Bland annat ska en ny metod användas som hittills är oprövad i Sverige på den här sortens djupa föroreningar. Den får inte misslyckas eftersom kommunens planer för området är något av ett prestigeprojekt för framtidens Norrköping.

Gamla synder måste bort

Historiskt har här pågått flera verksamheter som förgiftat marken. Gasklockorna som försett Norrköpingsborna med energi genom århundraden har legat här. Det fanns också ett stort skeppsvarv vars docka fylldes ut med förorenat material när det lades igen.

De gamla synderna måste nu bort. Länsstyrelsen har länge krävt att området ska saneras oavsett vad det sedan ska användas till. Motala ström ligger granne med tomten och förorenas kontinuerligt av det lakvatten som rinner ut.

– Det kan anses oansvarigt av tidigare generationer att lämna en sådan här kraftig miljöskuld, men jag tycker inte man kan resonera så. Norrköping var före sin tid. Den första gasklockan kom redan 1851 och var då den andra i Sverige. Den försåg industrierna med ljus så att maskinerna kunde användas mer effektivt och innebar att staden kunde blomstra och därmed lägga grunden till dagens välstånd.

Det säger Elke Myrhede, markmiljöspecialist på Norrköpings kommun och projektledare för den stora saneringen.

Kolkajen sanerad till våren

Saneringen har redan inletts på ett angränsande område. Det handlar om kolkajen som ligger längst österut i det som ska bli den nya stadsdelen.

– Här är föroreningarna mer begränsade och området innehåller inte alls lika många olika giftiga ämnen som den stora gasverkstomten gör. Den här saneringen ska vara klar i vår och beräknas kosta 40,5 miljoner kronor. Av det har vi fått statliga bidrag på 32,4 miljoner kronor.

Den stora utmaningen blir nästa etapp, gasverkstomten, som man hoppas kunna påbörja under våren. Saneringen kommer att ta minst två år att slutföra. Stora förberedelsearbeten krävs innan arbetet kan starta. Bland annat måste grundvatten ledas bort, vilket innebär att man nu väntar på en vattendom innan man alls får börja. Hela området kommer att behöva spontas ner till åtta meters djup för att förhindra läckage under arbetet.

Föroreningarnas omfattning oklar

Sedan återstår etapp tre av saneringen som inte kan påbörjas förrän 2021. Det gäller området närmast Hamnbron där Eons hetvattencentral ligger i dag. Hur ­omfattande föroreningarna är där vet man ännu inte, eftersom marken inte har kunnat undersökas. Men inget talar för att den är mindre giftig. Fram till dess att Eon har hunnit bygga ett ersättningsverk måste den nuvarande anläggningen fungera, om vi skulle få väldigt kalla vintrar eller om Eons stora anläggning på Händelö skulle drabbas av bortfall.

– Vi tror inte att byggtakten ska behöva fördröjas på grund av detta. Vi börjar bygga österut när kolkajen är sanerad och sedan går vi västerut och räknar därmed att vi tidsmässigt ligger rätt bra i fas när anläggningen rivs, säger Fredrik Wallin, kommunens projektledare för Inre hamnen.

Att flytta Eons anläggning på området har varit en lång process. Enligt regionchef Björn Persson kan det kosta allt mellan 200 och 400 miljoner kronor. Tvisten som detta orsakade med kommunen till en början är numera utredd och en överenskommelse har träffats mellan parterna, där Eon köpt en ny tomt i Ingelsta för den nya anläggningen. Uppgörelsen innebär dessutom att kommunen har fått option på mark som Eon äger på andra sidan Motala ström för framtida stadsplanering.

Fakta

Området som ska saneras är 39 000 kvadratmeter stort. Här finns stora mängder giftiga ämnen i marken: 17,6 ton bly, 6,6 ton cyanid, 730 kilo arsenik, 200 kilo bensen och totalt 19 ton så kallade polycykliska aromatiska kolväten (så kallade PAH som förekommer i stenkol). Kolet användes som råvara vid gasverket och avskildes i processen främst som tjära. Tjära var en viktig biprodukt som såldes vidare. Inom vissa begränsade delar är koncentrationen av cyanid och arsenik i marken så hög att den anses akuttoxisk, det vill säga en fara för människor och djur.

Föroreningar finns ner till fyra meters djup. I några begränsade delar hela åtta meter. Det gäller bland annat den gamla skeppsdockan i de östligaste delarna av saneringsområdet.

Dessutom är det ytliga grundvattnet som påträffats ungefär en meter under markytan kraftigt förorenat av både arsenik, cyanid, bensen, nickel, PAH, toluen, etylbensen och xylen. Med grundvattnet sprider sig dessa föroreningar till Motala ström.

Enligt förslaget ska de översta fyra meterna jord i hela området schaktas bort och den största mängden lämna området med lastbilar. Det gäller också skeppsdockans föroreningar. Totalt ska 150 000 ton jord grävas upp.

En ny metod kommer att användas för två andra djupare föroreningar. Den innebär att man sanerar på plats med termisk behandling, det vill säga att man hettar upp jorden så att föroreningarna på stort djup förångas och fångas upp.

Den mest förorenade jorden, så kallat farligt avfall, ska skickas till Ragnsells anläggning vid Häradsudden för behandling och övrig förorenad jord, som inte kan tas om hand på plats, kommer enligt de studier som gjorts att användas för sluttäckning på deponi.

Kostnaden är beräknad till 134 miljoner kronor, där den avgjort största delen, 104,5 miljoner kronor faller på bortschaktningen av jorden ner till fyra meters djup.

Kommunen förbereder en ansökan till Naturvårdsverket för att få statliga bidrag. Hur stort beloppet blir återstår att se. Orsaken är att bland annat Eon bedöms ha ett ansvar för de gifter som har tillförts området efter 1969. Nu utreds hur stor del av saneringskostnaden som är Eons, eftersom det inte är möjligt att få statliga bidrag för den delen.

De flesta byggnader i området kommer att rivas. De verksamheter som har funnits här har nu flyttat ut. Men området ska också påminna om den gamla verksamheten genom att Andreas kvarn, som ligger närmast Hamnbron, bevaras och byggnadsminnesförklaras. Meningen är också att det mindre hus som tidigare har fungerat som gasmästarbostad ska vara kvar men flyttas i området för att komma åt föroreningarna.

Fakta

Den nya stadsdelen Inre hamnen ska när den är fullt utbyggd bestå av 3 000 nya bostäder. Området ligger mellan Norra promenaden och Motala ström.

Den ligger väl till för att möjliggöra arbetspendling från det planerade nya resecentrumet.

I området ska också badplatser, gångstråk längs Motala ström, kanaler inne i området och en småbåtshamn anordnas.

Helt klart ska området vara först 2028 eftersom utbyggnaden sker i etapper. I första etappen byggs 900 lägenheter.

Just nu arbetas en detaljplan fram för den första utbyggnadsetappen som väntas antas i början på 2018.