Reportage.

2016-09-20 06:06
  • Robert Svensson ser flera anledningar till att kunskapen om den hotade skogen är så låg, både bland politiker och allmänhet. ”Färre människor lever på landsbygden i dag och har inte kunskap om vad en skog är.  Bild: Anna Mi Skoog
    Robert Svensson ser flera anledningar till att kunskapen om den hotade skogen är så låg, både bland politiker och allmänhet. ”Färre människor lever på landsbygden i dag och har inte kunskap om vad en skog är.
  • Naturvårdare och forskare från Sverige, Finland, Ryssland och England möttes nyligen på konferens i Sverige om hållbart skogsbruk.
    Naturvårdare och forskare från Sverige, Finland, Ryssland och England möttes nyligen på konferens i Sverige om hållbart skogsbruk.

Forskare oroliga över den svenska skogen

Ryska och finska forskare och naturvårdare var nyligen på Sverigebesök som led i ett samarbete kring skogsskydd och bevarandet av biologisk mångfald.

"Situationen för skogen är allvarlig", säger Robert Svensson" från Norrköping, som företräder organisationen Skydda skogen. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

– Man brukar säga att det aldrig har funnits så mycket skog i Sverige som nu, men det är en sanning med modifikation. Det är plantager man har gjort – monokulturer av gran och tall, med plantor som är framtagna på plantskolor. Det är inga naturliga skogar, säger han.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


 Samarbetet med de finska och ryska organisationerna för skogsskydd inleddes i S:t Petersburg tidigare i år, då man bland annat besökte skyddsvärda skogar i Ryssland. 

– Det finns problem där också. Men där finns inga skogsplantager. Och där finns fortfarande urskogar som har stått orörda sedan istiden, berättar Robert Svensson, som deltog vid besöket.  

Förvånade över tillståndet

När nu de ryska naturvårdarna kom till Sverige blev de förvånade över tillståndet för skogen här.

– De reagerade på att det inte finns något formellt skydd för rödlistade och hotade arter, att man avverkningsanmäler skogar som behöver skyddas och att man inte uppnår de miljömål man har åtagit sig.

 Ett av de antagna miljömålen i Sverige är Levande skogar, i vilket man har förbundit sig att bevara alla de arter som lever i dag.

– Enligt forskare skulle vi behöva spara 20 procent av den produktiva skogsmarken för att alla arter ska kunna bevaras. Men i dag finns inte ens 20 procent kvar av gammal naturskog med höga naturvärden eller skog som inte har kalavverkats och ersatts av monokulturer.

Det gäller även för Östergötland.

När träd blir gamla och ruttna myllrar de av insekter som fåglar livnär sig på. Men i monokulturer avverkas träden redan efter 70–90 år och får aldrig bli gamla.

– Därför är många av de 2 000 rödlistade arter som finns i skogsmiljö hotade i dag, säger han.

Under besöket gjorde gästerna en exkursion i Dalarna, i ett par skogsområden där det finns höga skyddsvärden.

– I de här områdena är det fortfarande möjligt att bevara 20 procent av skogen, säger Robert Svensson.

 Många skogsbolag har i dag miljöcertifierat sina skogar, vilket innebär att de frivilligt har tagit på sig att gå längre i miljöhänsyn än vad lagen kräver.

Skogsstyrelsen har gjort mätningar och kontrollerat hur miljöhänsynen följs inom skogsbruket.

– Men på 37 procent av de kontrollerade områdena nådde man inte ens upp till lagens krav. I Östergötland var situationen likartad. Och i Dalarna var det så mycket som 47 procent, konstaterar han.

 Samarbetsprojektet, som handlar om hållbart skogsbruk och naturskydd i Sverige, Finland och Ryssland, finansieras till stor del av Nordiska ministerrådet. Det går ut på erfarenhetsutbyte om hållbart skogsbruk. Organisationerna som ingår är, förutom Skydda skogen, SPOK från Karelen, Neo Eco Project från Leningrad och FANC från Finland.

 Vid Sverigebesöket ingick ett seminarium på Artdatabanken i Uppsala, där deltagarna fick möjlighet att utbyta kunskaper om hur situationen ser ut.

– Skogsbolagen vill fortsätta att ta ut mycket skog, men ekosystemen klarar det inte.

Internationella samarbetet

Det internationella samarbetet fortsätter nu, med syftet att utarbeta strategier för att bevara skogen och artrikedomen.

– Det är ett otroligt kritiskt läge för skogen. Det absolut akuta kravet är att stoppa all avverkning av skyddsvärda skogar. Annars kommer det snart inte att finnas några kvar utanför naturreservaten och nationalparkerna, säger Robert Svensson.

Han har också flera förslag på hur skogen skulle kunna ges ett bättre skydd.

– Skogsvårdslagen borde läggas in i miljöbalken. I dag finns inga straff eller sanktioner om man bryter mot lagen.

– Egentligen har vi kunskap om vilka lösningar som behövs, men ändå är det ingen som gör något, tilllägger han.